Priorytetowe zadania Stowarzyszenia:

Promujemy edukację oraz pomoc w zdobywaniu wiedzy i umiejętności w zakresie powiązanych ze sobą dziedzin audytu, zapobiegania i wykrywania korupcji, przestępstw i nadużyć gospodarczych w sektorze publicznym i prywatnym.

Ułatwiamy swobodną wymianę wiedzy o metodach i technikach zapobiegania i wykrywania przestępstw i nadużyć gospodarczych i finansowych, a także o problemach napotkanych przez członków Stowarzyszenia w związku z realizacją celów Stowarzyszenia.

Promujmy wymianę informacji pomiędzy członkami Stowarzyszenia, służącą bieżącemu uaktualnieniu ich wiedzy na temat wydarzeń związanych z działalnością antykorupcyjną i przestępstwami gospodarczymi, które mogłyby być przydatne dla członków, ich pracodawców oraz zleceniodawców.

Upowszechniamy wśród kierowników organizacji, księgowych, audytorów, kontrolerów i innych pracowników wiedzę na temat konieczności stosowania odpowiednich systemów kontroli dla efektywnego zapobiegania i wczesnego wykrycia przestępstw i nadużyć gospodarczych.

Promujemy normy i standardy środowiskowe bądź zawodowe dotyczące prowadzenia badań oraz świadczenia usług doradczych w dziedzinie zapobiegania i wykrycia przestępstw i nadużyć gospodarczych.

Współpracujemy i współdziałamy z administracją państwową, jednostkami gospodarczymi, organizacjami społecznymi i innymi instytucjami, w szczególności w zakresie:
  • opiniowania uregulowań prawnych i przepisów w zakresie zapobiegania i wykrywania korupcji, przestępstw i nadużyć gospodarczych,
  • opiniowania opracowań periodycznych dotyczących zapobiegania i wykrywania korupcji, przestępstw i nadużyć gospodarczych.

W swojej działalności Stowarzyszenie:

  • jest niezależne od instytucji państwowych i politycznych,
  • nie wyręcza państwa i samorządów w wykonywaniu ich ustawowych obowiązków.
Stowarzyszenie współpracuje z wieloma instytucjami z kraju i zagranicy: PIKW, AudytNet. Środki finansowe na działalność Stowarzyszenia pochodzą z darowizn, składek członkowskich, dochodów z własnej działalności gospodarczej, dochodów z majątku Stowarzyszenia oraz z ofiarności publicznej.