Statut

Stowarzyszenia Ekspertów ds. Przeciwdziałania Oszustwom, Nadużyciom Gospodarczym i Korupcji

Statut
Stowarzyszenia Ekspertów ds. Przeciwdziałania Oszustwom, Nadużyciom Gospodarczym i Korupcji
tekst jednolity z 20 marca 2015

Nazwa Stowarzyszenia
§ 1
Stowarzyszenie działa pod nazwą Stowarzyszenie Ekspertów ds. Przeciwdziałania Oszustwom, Nadużyciom Gospodarczym i Korupcji (zwane dalej Stowarzyszeniem).
Stowarzyszenie może używać nazwy ACFE Polska lub ACFE Poland.
Teren działania i siedziba Stowarzyszenia
§ 2
Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczypospolita Polska.
Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Warszawa.
Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji.
§ 3
W zakresie zapobiegania i wykrywania przestępstw i nadużyć gospodarczych celem Stowarzyszenia jest:
integracja środowiska;
promocja oraz tworzenie norm i standardów środowiskowych bądź zawodowych;
rozwijanie umiejętności;
popularyzacja wiedzy;
promocja oraz ułatwienie wymiany informacji;
utworzenie oddziału Association of Certified Fraud Examiners (ACFE Poland Chapter).
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
prowadzenie badań;
świadczenie usług doradczych;
szkolenia;
przyznawania certyfikatów oraz obejmowanie patronatów;
współpracę i współdziałanie z administracją państwową, jednostkami gospodarczymi, organizacjami społecznymi i innymi instytucjami;
tworzenie baz danych, wiedzy oraz prowadzenie strony internetowej;
zajmowanie stanowisk oraz wygłaszanie opinii w sprawach społecznie istotnych.
Koła regionalne
§ 4
Stowarzyszenie może posiadać Koła regionalne, biura regionalne oraz przedstawicielstwa za granicą.
§ 5
Koło regionalne może być utworzone przez Zarząd z własnej inicjatywy lub 5 członków Stowarzyszenia zgłaszających Zarządowi wniosek.
Wniosek o utworzenie Koła regionalnego powinien zawierać informacje o siedzibie koła, zasięgu działania.
Zarząd Stowarzyszenia podejmuje uchwałę o utworzeniu lub rozwiązaniu Koła regionalnego. Na podstawie uchwały o utworzeniu lub rozwiązaniu koła regionalnego Prezes Zarządu udzieli lub cofnie pełnomocnictwo do reprezentowania Stowarzyszenia Przewodniczącemu Koła regionalnego.
Zarząd Stowarzyszenia określa w uchwale o utworzeniu lub rozwiązaniu koła, o której mowa w § 5 ust 3 m.in.:
siedzibę i zasięg działania Koła;
zatwierdza skład Zarządu (w tym Przewodniczącego) Koła regionalnego wybranego przez członków tego koła;
upoważnienie do udzieleniu lub cofnięciu pełnomocnictwa dla Przewodniczącemu Koła regionalnego o którym mowa w § 5 ust 3.
Nabywania i utraty członkostwa, przyczyny utraty członkostwa oraz prawa i obowiązki członków
§ 6
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników. Pracownikiem może być każdy członek Stowarzyszenia oraz osoby nie będące członkami Stowarzyszenia.
§ 7
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
członków zwyczajnych;
członków wspierających;
członków honorowych.
§ 8
Członkami zwyczajnymi mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawione praw publicznych, które wykażą się stosowną wiedzą i doświadczeniem w zakresie kontroli, audytu, wykrywania i zapobiegania przestępstw lub nadużyć gospodarczych oraz zapłacą roczną składkę członkowską.
Nabycie członkostwa w Stowarzyszeniu następuje poprzez wpis na listę członków Stowarzyszenia, z dniem dokonania takiego wpisu oraz opłaceniu przez Kandydata rocznej składki członkowskiej.
§9
Kandydat na członka Stowarzyszenia składa pisemną deklarację zawierającą oświadczenie o przystąpieniu i zobowiązanie do opłacenia składek, a ponadto:
osoby fizyczne: imię (imiona), nazwisko, datę i miejsce urodzenia, adres, nr PESEL;
osoby prawne: nazwę (firmę), siedzibę, adres, nr REGON, odpis właściwego rejestru (jeżeli podlegają wpisowi do rejestru);
O wpisie na listę członków Stowarzyszenia decyduje Zarząd. O decyzji o wpisie bądź odmowie wpisania na listę członków zawiadamia się niezwłocznie Kandydata na członka Stowarzyszenia.
Od decyzji odmownej wpisania na listę członków Kandydatowi na członka Stowarzyszenia przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania członków, którego uchwała w tym przedmiocie jest ostateczna. Odwołanie należy wnieść w terminie miesiąca od dnia otrzymania informacji o decyzji Zarządu.
§ 10
Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma w szczególności prawo do:
uczestnictwa w Walnych Zebraniach członków Stowarzyszenia i brania udziału w głosowaniu;
wybierania i bycia wybieranym do organów Stowarzyszenia, zgłaszania do organów Stowarzyszenia wniosków w sprawach związanych z jego działalnością;
uczestnictwa w pracach, spotkaniach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie.
Członek zwyczajny Stowarzyszenia jest zobowiązany:
brać udział w przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie;
przestrzegać postanowień statutu oraz uchwał organów Stowarzyszenia;
dążyć do realizacji celów Stowarzyszenia i uczestniczyć w pracach społecznych na rzecz Stowarzyszenia oraz dbać o propagowanie jego programu;
stale podnosić poziom zawodowy;
przestrzegać Kodeksu Etycznego Stowarzyszenia;
godnie reprezentować Stowarzyszenie na zewnątrz;
terminowo opłacać składki członkowskie.
§ 11
Ustanie członkostwa w Stowarzyszeniu następuje na skutek:
rezygnacji z członkostwa;
śmierci członka, utraty przez niego zdolności do czynności prawnych albo utraty praw publicznych;
likwidacji członka będącego osobą prawną;
zalegania z opłatą składek dłużej niż pół roku;
wykluczenia.
Wykluczenie członka następuje w przypadku:
postępowania rażąco sprzecznego z niniejszym Statutem;
postępowania, które dyskwalifikuje daną osobę, jako członka Stowarzyszenia (a w szczególności nieprzestrzegania Kodeksu Etyki) lub godzi w jego dobre imię;
działania na szkodę Stowarzyszenia.
O wykluczeniu decyduje Zarząd. Przed podjęciem uchwały Zarząd umożliwia członkowi Stowarzyszenia złożenie wyjaśnień na piśmie. O decyzji Zarząd niezwłocznie zawiadamia zainteresowanego.
Ustanie członkostwa z przyczyn określonych w ust. 1 pkt. 1-4 stwierdza Zarząd w formie uchwały.
Od decyzji, o których mowa w ust. 3 i 4 Członkowi Stowarzyszenia, którego dotyczy ta decyzja przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania członków, którego uchwała w tym przedmiocie jest ostateczna. Odwołanie należy wnieść w terminie miesiąca od dnia otrzymania informacji o decyzji Zarządu.
§ 12
Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nie posiadająca osobowości prawnej bez względu na jej miejsce zamieszkania i siedzibę w kraju lub za granicą, która za swoją zgodą zostanie przyjęta do Stowarzyszenia za okazaną pomoc w realizacji jego celów, po złożeniu deklaracji zawierającej dane, o których mowa w §9 ust.1 oraz oświadczenie o zakresie deklarowanej pomocy na rzecz Stowarzyszenia.
Członek wspierający opłaca składkę członkowską w zadeklarowanej wysokości.
Skreślenie z listy członków wspierających następuje zgodnie z § 11.
§ 13
Członkiem honorowym może być każda osoba fizyczna, bez względu na jej miejsce zamieszkania, której tę godność nada Walne Zebranie za szczególne zasługi dla Stowarzyszenia.
Nadanie członkowi zwyczajnemu Stowarzyszenia godności członka honorowego, nie powoduje utraty przez niego praw i obowiązków, jako członka zwyczajnego.
Członkowi honorowemu lub byłemu Prezesowi Zarządu może być nadana godność Honorowego Prezesa Stowarzyszenia:
tytuł Honorowego Prezesa Stowarzyszenia nadaje Walne Zebranie członków za szczególne zasługi dla krzewienia idei Stowarzyszenia, promowania jego działalności;
do Honorowego Prezesa Stowarzyszenia stosuje się postanowienia dotyczące członków honorowych.
Honorowy Prezes Stowarzyszenia ma prawo udziału w pracach Zarządu z głosem doradczym.
Walne Zebranie może odebrać godność członka honorowego w przypadkach określonych w § 11 ust. 2.
Władze stowarzyszenia, tryb wyboru, uzupełniania składu oraz ich kompetencje
§ 14
Władzami Stowarzyszenia są:
Walne Zebranie;
Zarząd;
Komisja Rewizyjna.
Uchwały Władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów.
§ 15
Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej i ich odwoływanie odbywa się w głosowaniu tajnym na Walnym Zebraniu.
Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej wybierani są na wspólny dwuletni okres. (Pierwszy dwuletni okres biegnie od dnia rejestracji Stowarzyszenia.)
W przypadku gdy Zarząd lub Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia w trakcie swoich prac nie będą miały wymaganej przez Statut liczby członków lub niektórzy członkowie tych władz zaprzestaną w nich działalności, Zarząd w terminie jednego miesiąca od powstania sytuacji uniemożliwiającej funkcjonowanie władz w pełnym składzie, zwołuje Walne Zebranie w celu uzupełnienia składu władz Stowarzyszenia.
Członek Stowarzyszenia nie może zasiadać jednocześnie w Zarządzie i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.
§ 16
Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
W Walnym Zebraniu biorą udział członkowie zwyczajni Stowarzyszenia.
Członkowie wspierający i członkowie honorowi mają jedynie głos doradczy.
§ 17
Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
z własnej inicjatywy
lub na wniosek
Komisji Rewizyjnej;
20 członków Stowarzyszenia;
z terminem Walnego Zebrania nie dalszym niż 30 dni licząc od daty wpłynięcia wniosku do siedziby Stowarzyszenia.
Zawiadomienie członków Stowarzyszenia o Walnym Zebraniu powinno zawierać jego termin, miejsce i porządek obrad oraz być wysłane najpóźniej na 14 dni przed rozpoczęciem zebrania.
Ostatnie Walne Zebranie przed upływem okresu na jaki został powołany Zarząd i Komisja Rewizyjna jest zwoływane, jako zebranie wyborcze. W przypadku gdy Zarząd nie zwoła zebrania wyborczego przed upływem okresu na jaki został powołany Zarząd i Komisja Rewizyjna zebranie wyborcze jest zwoływane niezwłocznie przez członków Komisji Rewizyjnej. W przypadku gdy członkowie Komisji Rewizyjnej nie zwołają w terminie miesiąca po upływie okresu na jaki został powołany Zarząd i Komisja Rewizyjna zebranie wyborcze może być zwołane przez 3 członków Stowarzyszenia.
§ 18
Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
uchwalanie kierunków rozwoju działalności Stowarzyszenia;
udzielenie na zebraniu wyborczym absolutorium osobom wchodzącym w skład ustępującego Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej;
uchwalanie zmian Statutu;
przyjmowanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych Zarządu i sprawozdań z działalności Komisji Rewizyjnej;
wybór i odwoływanie, Zarządu, Prezesa Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
uchwalanie wysokości składek członkowskich;
rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia i jego władze;
podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku
każdej sprawie wniesionej pod obrady;
uchwalanie Kodeksu Etyki;
nadawanie tytułu Honorowego Prezesa Stowarzyszenia.
§ 19
Zarząd składa się z co najmniej dwóch członków w tym Prezesa Zarządu. Liczbę osób, z których będzie się składał Zarząd ustala Walne Zebranie.
Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia.
Wiceprezesa Zarządu wybierają członkowie Zarządu spośród swojego grona.
Osoba, która wchodzi w skład Zarządu sprawuje swoje obowiązki do dnia:
upływu okresu na jaki została powołana;
rezygnacji z funkcji;
odwołania przez Walne Zebranie;
ustania członkostwa w Stowarzyszeniu.
Przez dwa lata od zakończenia okresu na, który był powołany były członek Zarządu nie może sprawować funkcji członka Komisji Rewizyjnej.
§ 20
Do zadań Zarządu należy w szczególności:
kierowanie działalnością Stowarzyszenia;
zarządzanie finansami oraz majątkiem Stowarzyszenia;
podejmowanie uchwał w sprawach nabycia i utraty członkostwa w Stowarzyszeniu;
rozstrzyganie w drodze uchwały sporów między członkami wynikających ze stosunków członkostwa w Stowarzyszeniu, a także rozpatrywanie spraw związanych z działaniem członka z naruszeniem interesów Stowarzyszenia oraz z naruszeniem przez członka Statutu;
zwoływanie, ogłaszanie i proponowanie porządku obrad Walnego Zebrania;
do reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz, wraz z prawem do zaciągania zobowiązań majątkowych za Stowarzyszenie, uprawniony jest Prezes Zarządu łącznie z innym członkiem Zarządu lub dwóch członków Zarządu.
Zarząd może przyjąć Regulamin Prac Zarządu.
§ 21
Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków.
Komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego oraz wiceprzewodniczącego.
Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą uczestniczyć w zebraniach Zarządu z doradczym prawem głosu.
Osoba, która wchodzi w skład Komisji Rewizyjnej sprawuje swoje obowiązki do dnia:
upływu okresu na jaki została powołana;
rezygnacji z funkcji;
odwołania przez Walne Zebranie;
ustania członkostwa w Stowarzyszeniu.
§ 22
Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
kontrolowanie finansowej i gospodarczej działalności Stowarzyszenia;
opiniowanie rocznych sprawozdań finansowych oraz sprawozdań Zarządu z działalności Stowarzyszenia składanych przez Zarząd Stowarzyszenia (sprawozdania oraz uchwała o zatwierdzeniu jest przesyłana wszystkim członkom Stowarzyszenia drogą elektroniczną);
przedstawianie Zarządowi uwag i wniosków;
coroczne składanie sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zebraniu;
przedkładanie wniosku o udzielenie Zarządowi absolutorium ze sprawowanych funkcji.
§ 23
Posiedzenia Komisji zwoływane są przez przewodniczącego z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Komisji i odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na 3 miesiące.
Komisja Rewizyjna może przyjąć Regulamin pracy Komisji Rewizyjnej.
§ 24
Stowarzyszenie prowadzi polski oddział Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) o nazwie Poland Chapter #183.
Stosownie do wymagań Association of Certified Fraud Examiners Walne Zebranie Stowarzyszenia wybiera Przewodniczącego ACFE Poland Chapter #183 oraz członka Zarządu ACFE Poland Chapter #183 do spraw szkoleniowych spośród członków Stowarzyszenia.
Przewodniczący oraz członek do spraw szkoleniowych ACFE Poland Chapter #183 powinni posiadać certyfikat CFE.
Wszyscy członkowie Zarządu Stowarzyszenia są członkami zarządu ACFE Poland Chapter #183.
Sposób uzyskiwania środków finansowych oraz ustanawiania składek członkowskich
§ 25
Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności gospodarczej, dochodów z majątku Stowarzyszenia oraz zbiórek publicznych.
Majątek Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
§ 26
Składki wpłaca się na rachunek bankowy Stowarzyszenia za rok z góry.
Składki należne Stowarzyszeniu za dany rok powinny być wpłacone najpóźniej do końca marca każdego roku.
Członek honorowy Stowarzyszenia jest zwolniony z płacenia składek członkowskich.
Osoby bezrobotne oraz studenci, którzy nie ukończyli 26 roku życia są zwolnieni z płacenia składek członkowskich.
Zasady dokonywania zmian statutu
§ 27
Uchwałę o zmianie Statutu podejmuje Walne Zebranie.
Sposób rozwiązania się stowarzyszenia
§ 28
Rozwiązanie Stowarzyszenia następuje przez podjęcie uchwały przez Walne Zebranie.
Majątek pozostały po rozwiązaniu Stowarzyszenia przekazany zostanie na cele społeczne wyznaczone przez Walne Zebranie.
Postanowienia końcowe
§ 29
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie przepisy Prawa o Stowarzyszeniach.